PERSONVERN

Behandling av personopplysninger hos advokat Sigurd Lorentsen.

Når du er i kontakt med mitt advokatfirma, for eksempel som privatklient, behandler advokat Lorentsen personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor dette gjøres, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene hos advokat Lorentsen er advokat Sigurd Lorentsen. Kontaktinformasjonen til advokat Lorentsener:

Adresse: Nerengveien21

E-post: adv.lorentsen@ringnett.no

Telefon: 61 31 00 36 ellermobiltlf. 951 81 666

Organisasjonsnr.: 980 844269

For spørsmål du måtte ha om behandling av personopplysninger kan du kontakte advokat Lorentsen.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan oppdraget skal utføres.

Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denneforbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formålknyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner forselskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er advokat Lorentsen pålagt rettsligeforpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettsligforpliktelse).

2. Sakshåndtering. Det behandles i denneforbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6(1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtalesom den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet tilberettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning tilselskapsklienter.

fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

5. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denneforbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

6. Fakturering. Det behandles i denneforbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b(behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1)bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet tilberettiget interesse) for kontaktpersoner forselskapsklienter.

7. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I dennesammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer pågrunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen ettermarkedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktpersonhos en virksomhetsklient.

8. Informasjon om potensielleklienter. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivaretakommersielle hensyn ved vår virksomhet.

9. Kunnskapsforvaltning(f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker). Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formålknyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

10. Rekruttering. I denne sammenheng behandlesCV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, internevurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester ogevnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag aven avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6(1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter enrekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag avsamtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1)bokstav a.

Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formålknyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at dennebehandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Bruk av informasjonskapsler(cookies) til statistikk og nettsideutvikling. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy.Benyttes det ikke cookies på nettsidene, så kan dette punktetfjernes].

Utlevering avpersonopplysninger tilandre

Det utleveres, eller overføres ikkepersonopplysningene dine videre til andre med mindre det foreliggeret lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Advokat Lorentsen benytter eksternbackuptjeneste for å sikre personopplysninger og annen data. Det er inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysningersom vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området; Hvis personopplysningene blir behandlet i tredjeland, altså land som ikke har sammebeskyttelsesnivå for personopplysninger som vi har i EU/EØS, skaldet gis informasjon om dette her, jf. GDPR artikkel 13 (1) f. I såtilfelle må det også opplyses om grunnlaget for overføringen, se GDPR kapittel5].

Lagringstid

Dine personopplysninger hos advokatLorentsen lagres så lenge det er nødvendig for det formålpersonopplysningene ble samlet innfor.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykkeslettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger advokat Lorentsen behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes nåravtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som advokat Lorentsen behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings-og regnskapsregler.

I tabellen under er en oversikt overhvor lenge vi behandler personopplysninger for ulikeformål:

Formål

Lagringstid

Klientadministrasjon

Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Lagring/oppbevaring avsaks dokumenter

Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Faktureringsinformasjon

Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Informasjon om potensielle klienter

Opptil 5 måneder

Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker).

Opptil 10år

Rekruttering

Opptil 3 måneder etter utløptsøknads frist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad,attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.

Sikkerhetslogger

Opptil 1 år

Sikkerhetskopier(backup)

Opptil 3 år

Dinerettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkårrette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside:

www.datatilsynet.no.


For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med advokat Lorentsen på e-post. Advokat Lorentsen vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30dager. Advokat Lorentsen vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dinerettigheter. Dette gjør advokat Lorentsen for å være sikker på atdet kun gis tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos advokat Lorentsen

Dersom du mener at advokat Lorentsens behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står beskrevet her, eller at advokat Lorentsen på andre måter bryterpersonvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finnerinformasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynetsnettsider:

www.datatilsynet.no.


Endringer

Hvis det skulle skje endring av advokat Lorentsens tjenester, eller endringer iregelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføreforandring i informasjonen du er gitt her. Dersom advokat Lorentsenhar dine kontaktopplysninger vil firmaet gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltidfinnes lett tilgjengelig på advokat Lorentsens nettside.