Oppdragsbekreftelse

Jeg bekrefter med dette at jeg har påtatt meg i oppdrag å bistå deg i sak om...... (Det bør fremgå uttrykkelig om oppdraget omfatter rettslige skritt. Også begrensninger i oppdraget bør fremgå.)

Vi har avtalt at du skal oversende utskrift av ligningen for siste ligningsår slik at jeg kan vurdere om det er grunnlag forfritt rettsråd i saken.

Ber også om å få tilsendt forsikringspolisen for å undersøke om det er rettshjelpsdekning i din saken.

Minner om at det er knyttet egenandel både til lov om frittrettsråd og private forsikringer som har rettshjelpsdekning.

Advokatforeningen har anbefalt sine medlemmer om åopplyse om følgende:

  • Tillatelse til å drive min advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Yrkestittelen er advokat. I tillegg har jeg offentliggodkjenning for å jobbe med eiendomsmegling. Jeg er medlem av Advokatforeningen.
  • Som offentlig godkjent advokat har jeg obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret både som advokat og som eiendomsmegler. Forsikringen er tegnet gjennom medlemskap i Advokatforeningen. Geografiske dekningsområde for sikkerheten er innenfor Norges landegrenser.
  • Dersom oppdraget blir endret/utvidet på et senere tidspunkt,vil jeg sende skriftlig bekreftelse på dette.
  • I forbindelse med oppdraget kan/ det påløpe utgifter til................ som du vil være ansvarlig for. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift påutlegget. Dersom du etter å ha gjennomgått dette brevet finner at du ønsker å trekke tilbake oppdraget, for eksempel fordi det blir for dyrt, må du gi umiddelbar beskjed til meg om det.

Oppdragets varighet
Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken / motpartens forhold. Jeg vil holde deg løpende informert om sakens fremdrift. Når det er grunnlag for det vil jeg opplyse om hva som kan antas som avslutningstidspunkt.

Beregning av salær
Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Oppdraget anses å løpe fra .........., og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt. Som utgangspunkt beregnes en timepris på kr. ....inklusive merverdiavgift.Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter.

Salær m/utlegg er dekket/vil sannsynligvis bli dekket av rettshjelpforsikring:
Salær og utlegg er antagelig dekket under rettshjelpforsikringen og kan derfor kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opptil mellom kr. 80.000.- til kr. 100.000,-, avhengig av de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel på kr. 2.000,- til kr. 4.000,- +20% av overskytende.

Jeg besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at du gir meg opplysninger om forsikringspolisenr. Det presiseres at mitt salærkrav ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Du som klient er ansvarlig for mitt salærkrav.

Felles bestemmelser for fakturering ogbetaling
Med hver faktura vil du få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.

Utlegg
Utlegg som du skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelderikke dersom de er en integrert del av oppdraget. Utlegg vil bli fakturert sammen med mitt arbeid, eller separat dersom størrelsen på utlegget tilsier det.

Forfall og morarenter
Salæret forfaller til betaling i h.h.t. fakturaens forfallsdato.Etter forfall beregnes lovens morarente.

Forskudd
For oppdraget vil jeg be om å få innbetalt et forskudd på NOK xxxx. Forskuddet settes inn på klientbankkonto og vil bli hevet av meg etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til deg i h.h.t. de advokatetiske regler.

Sakens utfall / saksomkostninger /rettsgebyr
Selv om jeg har angitt en oppfatning av hva sakens utfall kan bli,innebærer ikke det at jeg har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir til kjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oppland krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Minner for øvrig om klientens ansvar for ikke å fremme ubegrunnede klagesaker.

Du har med din underskrift på dette oppdrag bekreftet at du har mottatt og forstått innholdet.

Jeg takker for oppdraget og ser frem til å kunne bistå deg i dette.

Trykk her for å laste ned utskriftbarversjon.

Du kan lese mer om dette hos Advokatforeningen.